cytlopka

580 tekstów – auto­rem jest cyt­lopka.

chora z miłości

kiedy od­da­jesz siebie,
kiedy dałbyś ko­mus gwiaz­dkę na niebie,
ka­wałek po kawałeczku,
co­raz mniej Ciebie,
mówi­li że miłość to je­dyne o co chodzi.
miłość nig­dy nie zaszkodzi.

A co jeśli od­dasz wszystko?

Wiesz że to niebezpieczne,
jak przy dep­resji myśle­nie zbyteczne.
Lecz wie­rzysz w baśnie o miłości,
nie ocze­kując litości
umierasz z miłości.... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 grudnia 2017, 09:46

Mróz

za­marza ciało,
od zim­na ludzkich uczuć,
przeszy­te grud­niowym wiatrem,
za­pomi­na co to szczęście.

ludzie od­dzielają się od siebie,
war­stwą chłod­ne­go śniegu,
wbi­jają noże jak łyżwy w lód,
nie pot­ra­fią zrozumieć,
że ciepło pot­ra­fi więcej
niż chłód. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 grudnia 2016, 22:30

Zaduma

Może chciałabyś na chwilę zat­rzy­mać się?
Jeżeli po­goni za szczęściem i codzien­nością, znaj­dziesz czas.
Będę na Ciebie cze­kać nad brze­giem morza.
Opo­wiem Ci wte­dy o ludziach i o niebie.
Może ty opo­wiesz mi o so­bie?
Słońce os­wiet­li nam drogę do miłości,
a gwiaz­dy po­roz­ma­wiają z na­mi o wieczności.

Przez chwilę zat­ra­cimy się w sobie,
za­pomi­nając o jutrze,
po­kocha­my wspólne teraz. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 grudnia 2016, 21:43

Każdy początek pięknym jest

Naj­piękniej­sze są początki. Kiedy człowiek człowieka jest cieka­wy, kiedy to sta­ra się on naj­lep­szą stronę siebie po­kazać. Naj­lep­sze są pier­wsze niepew­ne dot­knięcia, de­likat­ne muśnięcia ust, tak żeby nie przes­traszyć, tak żeby było ta­jem­niczo, żeby zachęcić do ok­ry­wania siebie nawza­jem. Pięknie jest też nie widzieć nicze­go prócz tych oczu zielo­no-niebies­kich. Naj­piękniej­sza jest początko­wa niepew­ność a później, później cza­sem nie ma już nic.. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2016, 19:16

Pogoda ducha

Dzi­siaj świeci słońce na niebie sa­mopoczu­cia i uśmiech gości na twarzy. Wnętrze ta­kie czys­te, ta­kie spo­koj­ne i białe jak chmu­ry na niebie, które unoszą się nad ludźmi nie oce­niając ich. Gdzieś pomiędzy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 18 listopada 2016, 12:25

Tęsknota małych skrzydeł

Myśla­mi jes­tem gdzieś daleko,
wi­ruję w przestworzach,
Mus­kając chmu­ry skrzydłami,
tak jak­bym szczęścia dotykała.
Po­między kwiecis­ty­mi polami,
różany­mi ogrodami,
gdzieś między wscho­dem i zachodem,
tęskniąc za przeszłością,
la­tam z motylami,
moimi naj­wier­niej­szy­mi przyjaciółmi.
Nie ma mnie,
myśla­mi latam,
gdzieś... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 listopada 2016, 19:12

Cytlopia

Niech pan się nie da zmylić,
Cyt­lo­pia to nie Utopia,
różnią sie one bardzo.
wie pan, ta pier­wsza istenieje.

Od pa­ru lat mnie­szkam w niej,
a ona we mnie.
Tam wo­da mor­ska ma kolor,
moich oczu.
Gorące słońce,
zap­lonta­ne w złocis­tych wlosach.
Gwiaz­dy tam niczym kol­czy­ki
ma­ki czer­wienią sie na po­lu
niczym sprag­nione usta,
I
ludzie tak uroczo przemili,
na drodze życia jak­by nig­dy nie zbłądzili,

Nie znaj­dzie pan lep­sze­go miejsa
w ser­cu wyob­raźni
niż
Cytlopia. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 października 2016, 21:47

W sidłach depresji

Łap­czy­wie oddychasz,
jak­by mialo zab­raknąć Ci 
tle­nu, cza­su, przestrzeni,
jak­by śmierć cze­kała za rogiem.

Cze­kasz na życie, które spełni Two­je oczekiwania.
Na ludzi którzy podzielą sie tle­nem, a mo­ze i na­wet kromką szczęścia

Na swej drodze
szu­kasz bez­pie­cznej przystani,
cza­su, miłość, sen­su i siebie

Nie znaj­dując niczego,
od­chodzisz ... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 września 2016, 22:48

być aniołem

Cza­sem jest pot­rze­ba,
żeby w pot­rze­bie pomóc,
pot­rzeb­nym się czuć.
Kiedy in­ni Cię potrzebują,
zja­wić się,
nie z nieba ale z dob­re­go serca,
za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 czerwca 2016, 21:40

nocne rozmowy

Noc szep­ce mi,
że jes­teś dob­rym przy­jacielem,
że po­możesz w wal­ce ze smutkiem,
że ra­zem wyg­ra­my ze strachem.

Roz­po­wiada o twych za­letach,
Mówi że każdy człowiek w po­goni za Tobą trwa.

Noc szep­ce mi,
że zwą Cię szczęściem.

Up­rzej­me gwiaz­dy na prośbę nocy
Oświet­lają Ci drogę
do mo­jego serca.

Noc szep­ce mi,
że jes­teś już blis­ko.
Czu­je Twój od­dech,
Wiem także o uśmie­chu
na Twoich ustach.

Czekam,
Aż położysz się obok.
Cze­kam,
Na przy­tule­nie radości 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 maja 2016, 23:58
Zeszyty
  • Cytaty  – :))

  • Cytlopia – mój włas­ny , niepow­tarzal­ny świat

  • Haiku – małe, mądre i piek­ne

  • Motywujące – bo uśmiech jest piękny ! ♥ 

  • Myśli  – war­te przy­pom­nienia ;-)

  • o nim i o mnie ... – czy­li wyima­gino­wana miłość

  • smutne – łapiące za ser­ce , wy­rywające duszę .. 

  • Te dłuższe  – przys­tań, po­myśl, zo­bacz jak piękne są słowa

  • wiersze – poez­ja us­krzyd­la

  • życiowe – praw­dzi­wee, niepow­tarzal­nee

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cytlopka

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 grudnia 2017, 15:21Irracja sko­men­to­wał tek­st chora z miłości

18 grudnia 2017, 11:13onejka sko­men­to­wał tek­st chora z miłości

18 grudnia 2017, 09:46cytlopka do­dał no­wy tek­st chora z miłości

12 grudnia 2016, 23:14Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Mróz

5 grudnia 2016, 01:12Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Zaduma

5 grudnia 2016, 00:54Cris sko­men­to­wał tek­st Zaduma

21 listopada 2016, 22:27Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy początek pięknym jest 

8 listopada 2016, 00:43JaiTy sko­men­to­wał tek­st Tęsknota małych skrzy­deł

3 września 2016, 23:23Cris sko­men­to­wał tek­st W sidłach dep­resji

3 września 2016, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st W sidłach dep­resji